Kompania “Brunes” sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saj te zgjerimit të aktivitetit kerkon 1 (nje) kandidate në pozicionin Financiere!

Roli dhe pergjegjesite:

Pergatitja e informacionit financiar te Shoqerise si dhe regjistrimi i te dhenave financiare ne sistemin kontabel, duke u bazur ne informacionin e pasqyruar ne kontrata, fatura shitje & blerje, arka, levizjet bankare, etj., duke perfshire:

-Regjistrimin periodik i mallrave te importuar
-Regjistrimin i hyrje-daljeve ne magazine.
-Të mbikqyrë në vazhdimësi dhe me përpikmëri proceset financiare, të kryej analiza/kontrolle të rregullta të faturimeve & blerjeve, importeve
-Të mbaj raportet me klient-furnitor për ceshtjet financiare.
-Perben avantazh eksperienca ne pergatitjen e Payroll.

sample-zyre