Perfaqesim ne ISSH dhe ZP

Deklarimin e punemaresve ne Zyren e Punesimit .
Deklarimin e aktivitetit ne ISHP.
Hartimin e dosjeve personale per cdo punemarres (Libreze pune , Libreze Sigurimesh )
Rregjistri per punemarresit sipas VKM-se 594 dt.22.12.1997.
Lejet e punes per te huaj (n.q.s subjekti ka te tille ).