Praktikë pune / Intership  tek STUDIO EKSPERTI KONTABËL “Albanian Tax & Consulting” Kontabilitet Praktik + Finanaca 5 / Alpha Web & Deklarimet Online-  Kontakt : 0693070200 (WhatsApp, Viber).- Paketa e Re Fiskale 2021 & FISKALIZIMI  – 25 % ULJE për të gjitha rezervimet !

JU ÇERTIFIKOJMË SI FINANCIER PROFESIONIST !

Liçencuar dhe Njohur nga “Ministria e Financave dhe Ekonomisë”
Nxitoni të rezervoni dhe pëfitoni rregjistrimin Free ne portalin tonë të punësimit për Financier & Menaxher Biznesi !
Tek ne merrni një Profesion , jo vetëm një trajnim.

Rregjistrohuni direkt duke na dërguar me mesazh emër mbiemër dhe nr kontakti, pa patur nevojë të vini pranë zyrave !
Oraret mund ti zgjidhni sipas dëshirës, gjatë javës apo në fundjavë, paradite ose mbasdite .

Trajnim Profesional Kontabiliteti Praktik I Çertifikuar plus programi Financa 5.0, Deklarimet Online Përfshirë Legjislacioni Tatimor, SKK dhe Paketën e re Fiskale .
Tarifa është tepër e arsyeshme dhe paguhet me këste !
TRAJNIMI JU NJIHET SI PRAKTIKË PUNE (experiencë) si financier në çdo Fakultet dhe Biznes brenda dhe JASHTË Shqipërisë (mjafton një noterizim për jashtë) dhe për këtë ju jepet dëshmia përkatëse e shoqëruar me Çertifikatën.
Ju njifet si Praktik Pune nga cdo fakultet në Shqipëri !!!
Ju dhurojmë programin Financa 5,0 / Alpha Web per perdorim të pakufizuar dhe pa asnjë kosto ,që në fillim të trajnimt . Mund ta instaloni në çdo kompjuter apo laptop personal dhe ta perdorni edhe pas trajnimit paafat.

Përse te zgjidhni “AT&C”???
Sepse “AT&C” është e vetmja studio “EKSPERTI KONTABËL I RREGJISTRUAR” -“EKR” Nr.323 & Kontabilist I Miratuar “KM” Nr.1145 NË SHQIPËRI  E LIÇENCUAR nga “Ministria e Financave dhe Ekonomisë” nëpërmjet QKL, Liçensë LN -9016.
Kujdes:Verifikojini studiot pranë IEKA ose IKM nqs kanë titullin Ekspert Kontabël (mos bini pre e studiove të paliçencuara që nuk kanë asnjë profesionist) – Është e rëndësishme të trajnoheni tek profesionist të liçencuar siç është studio Eksperti “AT&C”!!!

Në përfundim të trajnimit do jeni të aftë të punoni si financier ose kontabilist profesionist pranë çdo shoqërie, ose mund të mbani kontabilitetin e bizneseve të vogla, të vogla me tvsh, biznes i madh, person fizik ose juridik ( SHPK- ve) që nga hapi i parë çelja e bilancit deri tek mbyllja e tij.
Trajnimi zgjatë 5 javë dhe zhvillohet 2 herë në javë gjatë javës ose në fundjavë, 30 orë Trajnimi në total, oraret janë tepër fleksibël dhe mund të zgjidhen vetë nga aplikantët .

Në fund të trajnimit pajiseni me Çertifikatë Profesionale të njohur nga ““Ministria e Financave dhe Ekonomisë” .
E vetmja qendër në Shqipëri që ju çertifikon për  Module :
Kontabiliteti praktik në njësinë e biznesit.
Programi Financa 5. (Original Version)
Legjislacioni tatimor dhe doganor .
Deklarimet Online + Paketa e Re Fiskale 2020
Teknikat për hartimin dhe mbylljen e bilancit.
__________________________________________________
Mënyra e organzimit të trajnimit është realizuar duke punuar
100% mbi një shoqëri tregtare & prodhimi ( subjekt që është klient i studios tonë me dokumentacion real) që nga krijimi I kësaj shoqërie, duke përfshirë të gjitha llojet e transaksioneve ekonomiko- financiare, kontabilizohen fillimisht dokumentat në Ditaret e Llogarisë të përgatitura nga ana jonë, pastaj kalohen veprimet në Librin e Madh, dhe më pas në partitaret apo llogaritë analitike të klientëve, furnitorëve, kartelat individuale të inventarit (materiale të para, mallra, produkte të gatshme etj.) apo në të gjitha llogaritë analitike. Në këtë mënyrë do të kuptohen më mirë lidhjet dhe rakordimi midis Ditarëve të Llogarive, Librit të Madh dhe Llogarive Analitike.
Ky trajnim shkon deri në plotësimin e Bilancit Kontabël dhe pasqyrave të tjera financiare. Trajnimi është lidhur edhe me evidencat periodike të sistemit fiskal, si FDP (Formularët e Deklarimit të Pagesave) për tvsh-në, sig.shoq.e shënd., tap-in etj ), pra, ajo ç’ka do ti duhet një kontabilisti I punësuar në një shoqëri tregtare apo studentëve për tu punësuar si financier të ardhshëm. Gjatë zhvillimit të kursit shpjegohen edhe ligjet e sistemit tatimor-fiskal, dhe reflektimi i tyre në kontabilitet.
Në fund, mbasi të kuptohet me llogjikë mënyra e funksionimit të ekuacionit kontabël (apo teorisë së kontabilitetit si dhe lidhjet që egzistojnë midis pasqyrave financiare), të njëjtat veprime do të hidhen në kompjuter, rezultati si dhe çdo raport financiar, duhet të jetë I njëjtë, si ai që do të rezultojë nga kontabiliteti I mbajtur me dorë, po ashtu edhe ai që do të rezultojë nga kontabiliteti I mbajtur në sistemin kompjuterik nëpërmjet programit Financiar “Financa 5.0 ”.
__________________________________________________
Në këtë sistem përfshihen :
• Mbajta e kontabilitetit të kompanive private sipas SKK-ve dhe SNK-ve të reja dhe Legjislacionit Shqiptar,
• Njohja me dokumentat fiskale dhe legjislacionin tatimor,
• Rregjistrimi i transaksioneve të ndryshme kontabile në programin Financa 5(blerje, shitje, arka, banka etj) me dokumenta reale të shoqërive të ndryshme (tregti, ndërtim, prodhim etj.),
• Përgatitja e pasqyrave vjetore financiare (Bilanci, PASH, Cash-Flow, Pasqyra e kapitalit),
• Përgatitja dhe deklarimi i formularit të të ardhurva personale,
◊ Trajnim Fiskale & Deklarimet Online
Deklarimet tatimore – Studio do të ndjek së bashku me ju të gjitha procedurat e plotësimit si edhe deklarimit të detyrimeve në lidhje me ◊ Libër Blerje, ◊ Libër Shitje, ◊ TVSH, ◊ Listëpagesat, ◊ Deklarimin dhe Largimin e punonjësve te rinj, ◊ Sigurime Shoqërore dhe Shëndetsore, ◊ TAP, ◊ Tatimin mbi fitimin dhe ◊ Akcizën etj. Të gjitha deklarimet bëhen nën mbikqyrjen e Ekspertit Kontabël, për të studiuar profilin si edhe për të realizuar maksimalisht avantazhet fiskale.
◊ Deklarimet për I.Sh.P & Zyrën e Punës :
•Kontrat e punës të punëmarrësve (kolektive apo Individuale).
•Deklarimin e punëmarrësve në Zyrën e Punësimit .
•Deklarimin e aktivitetit në ISHP.
•Hartimin e dosjeve personale për cdo punëmarrës (Librezë pune, Librezë Sigurimesh )
•Rregjistri për punëmarrësit sipas VKM-së 594 dt.22.12.1997.
•Lejet e punës për të huaj (n.q.s subjekti ka të tillë).
__________________________________________________
Në fund të trajnimit “AT&C” ofron mundësi kontakti me biznese vendase dhe të huaja, partneret tanë ose klient pranë zyrës tonë, për të patur më shumë mundësi për tu punësuar si Financier në bazë të nevojave që ata kanë.
Konsulencë falas nga Eksperti Kontabël në fushën e kontabiliteti dhe financës për 3 vite pas mbarimit të trajnimit !!!
Studio zotëron titullin më të lartë në fushën e kontabilitetit “Ekspert Kontabël I Rregjistruar” Nr liçense 323& “Kontabilist I Miratuar” Nr. Liçense 1145 dhe Titullin Ekspert Fiskal Nr.Liç 789. I cili ka hartuar të gjithë programin, e rregjistruar tek lista zyrtare e IKM (Instituti I kontabilistëve të miratuar) & IEKA (Instituti Ekspertëve Kontabël të Autorizuar ), me 25 vjetë eksperinencë në fushën e kontabilitetit dhe financës .
__________________________________________________
Adresa: Tiranë, Në fillim të Rrugës të Elbasanit
Përballë 7 Xhuxhave, Pallati Mulliri i Vjetër, Kati I, Zyra nr.11, DAI Tower.Email: zyrekontabel@gmail.com Telefon: 0693070200 (WhatsApp , Viber ).
web : www.zyrekontabiliteti.al
Copyright © 2002 – 2019 Albanian Tax & Consulting All Rights
Reserved Të gjitha të drejtat janë të rezervuara nga Autori. Nuk lejohet shumëfishimi, kopjimi apo cdo formë tjetër përdorim I materialeve të mësipërme.