Çertifikimi ISO

Partneritet dhe bashkëpunim me kompanitë më prestigjoze për certifikimin dhe implementimin e sistemeve ISO,
Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë se Personelit ( ISO 9001 )
Sistemi e Menaxhimit Ambiental ( ISO 14000)
Siguria Ushqimore ( ISO 22000/HACCP )
Sistemin e shëndetit dhe Sigurisë në Punë (ELOT 1801 )
Siguria e Informacionit ( ISO 27001 )
Akreditimi i Laboratorëve ( ISO 17025 )
Akreditimi i Trupave Certifikues / Inspektues ( ISO 17020 )