Shërbime Financiare

Mbyllje Bilanci (pregatitje të pasqyrave financiare vjetore) në përputhje me Standartet e Kontabilitetit.
Organizim i kontabilitetit me programe kompjuterike financiare “FINANCA 5 ”
Deklarimin elektronik (on-line) të Listepagesave, Sigurimeve Shoqërore, TAP, të TVSH-së, të Librave të Blerjeve dhe Librave të Shitjeve.
Përfaqësim në marrëdheniet me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
Përfaqësim në marrëdheniet me ISSH dhe Zyrën e Punës.
Përfaqësim në marrëdheniet me QKR (regjistrim biznesi, ndryshim statusi, mbyllje aktiviteti).
Përfaqësim në marrëdheniet me QKL ( regjistrim biznesi, përgatitje dokumentacioni në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga institucioni etj ).
Përgatitje dokumentash për pjesemarrje në tender ( prokurime publike )
Përgatitje plan biznesi, Studim Fizibiliteti, Cash Flow etj, dhe gjithë dokumentacioni për aplikim kredie në bankat e nivelit të dytë.
Hartim dhe Zbatim Plan Biznesi, Studim Fizibiliteti