Sherbime Kontabiliteti

Mbajtja e llogarive – Mbajtje llogarie te shërbimeve të kontabilitetit me programin e Informatizuar Financa 5 (rregjistrimi I faturave te blerjes , faturave te shitjes,veprimet e arkes ,inventari, rregjistrimi I statement banke, kontabilizimet, veprimet paraprake te mbylljes dhe veprimet e mbylljes)

Deklarimet per I.Sh.P & Zyren e Punes :
Kontrat e punes te punemarresve (kolektive apo Individuale).
Deklarimin e punemaresve ne Zyren e Punesimit .
Deklarimin e aktivitetit ne ISHP.
Hartimin e dosjeve personale per cdo punemarres (Libreze pune , Libreze Sigurimesh )
Rregjistri per punemarresit sipas VKM-se 594 dt.22.12.1997.
Lejet e punes per te huaj (n.q.s subjekti ka te tille ).