Përfaqësim në DPT

Informon dhe instrukton bizneset ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin tatimor dhe zbatimin e tij.
Azhornon subjekte me ndyshimet ne kuadrin ligjor si edhe pergatit buletine informuese per klientet e saj.
(Asistojm dhe ndihmojm ne procesin e ankimit prane Zyres se Apelimit Tatimor)
Ndihmon subjektet per gjetjen dhe zgjidhjen e problemeve te ndryshme te lidhura me TVSH si edhe taksa te tjera.
Ne ndihmojnë klientët në shqyrtim, përgatitjen dhe paraqitjen e kthimit të taksave për biznesin dhe individët.