Kompania INSPORT SH.P.K (Sport Vision Albania, kompani për tregëtimin e produkteve sportive)

Kërkon të punësojë Financiere

Kandidatja duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Diplome nga Fakulteti Ekonomik/ Financë
 • Preferohen kandidatë me ekperiencë pune të mëparshme min 5 vjet.
 • Të ketë njohuri shumë të mirë të gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri mbi Programin Finanaca 5 .
 • Të kryejë rakordimin e llogarive mujore dhe vjetore.
 • Pergatitja dhe raportimet mujore të raporteve financiare.
 • Të dijë të përgatitë Pasqyrat Financiare vjetore të kompanisë.
 • Te realizojë ndjekjen e marrëdhënieve me klientet, furnitorët,.
 • Të realizoje ndjekjen e marrëdhënieve me bankat.
 • Ndjekja e marredhenieve me doganen, tatimet.
 • Pergatitje dhe deklarimi fiskal i listepageses dhe deklaratave te tjera fiskale mujore dhe vjetore

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen:
info@sportvision.al